Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.satelitarni.pl z dn. 23.12.2014 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.satelitarni.pl,zwany w dalszej części "sklepem", prowadzony jest przez OSTROWSKI Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000185059, NIP 929-011-75-18, adres sklepu: ul. Kościelna 5A, Droszków, 66-003 Zabór.

2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

3. Personel obsługujący sklep pracuje w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:30-16:30, z wyłączeniem wszelkich dni ustawowo wolnych od pracy.

II. PROCEDURA ZWIERANIA UMÓW

4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.satelitarni.pl, jak również telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

5. Zamówienia mogą składać wyłącznie klienci, którzy założyli indywidualne konto w sklepie www.satelitarni.pl

6. Realizacja zamówienia składanego przez stronę www.satelitarni.pl rozpoczyna się niezwłocznie (z zastrzeżeniem zapisów pkt 9 niniejszego regulaminu) po zatwierdzeniu zamówienia przez klienta. 

7. Realizacja zamówienia składanego telefonicznie rozpoczyna się niezwłocznie (z zastrzeżeniem zapisów pkt 9 niniejszego regulaminu) po zatwierdzeniu przez klienta korespondencji elektronicznej e-mail zawierającej specyfikacje złożonego zamówienia, wysłanej przez sklep na adres e-mail klienta zgodny z adresem przypisanym do indywidualnego konta klienckiego w procesie rejestracji.

8. Realizacja zmówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail rozpoczyna się niezwłocznie (z zastrzeżeniem zapisów pkt 9 niniejszego regulaminu). W przypadku otrzymania zamówienia z adresu e-mail klienta zgodnego z adresem przypisanym do indywidualnego konta klienckiego w procesie rejestracji, uwzględniając dostępność produktów zmówionych przez klienta. W przypadku jakichkolwiek niejasności w zamówieniu lub braku produktu/ów, klient otrzyma stosowną odpowiedź od sklepu, a realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie złożonego zamówienia.

III. WYKONANIE UMOWY

9. Wysyłka zamówionych przez klienta produktów nastąpi w ciągu 48 godzin po spełnieniu warunków wskazanych w punktach 6, 7, 8 oraz 10 niniejszego regulaminu. Dla zamówień złożonych w dniach piątek i dniach bezpośrednio poprzedzających dzień ustawowo wolny od pracy (od godziny 12:00), sobota, niedziela oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, realizacja nastąpi w ciągu 48 godzin licząc od dnia następującego po ww. dniach. W przypadku braku towaru na magazynie lub fizycznie ilości mniejszych niż wynika to z danych dostępnych w sklepie, klient otrzyma stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres przypisany do indywidualnego konta klienckiego w procesie rejestracji.

10. Formy realizacji płatności za zamówiony towar:

 • płatność przy odbiorze - zapłata za zmówienie jest uiszczana gotówką kurierowi,
 • odbiór własny - zapłata uiszczana jest bezpośrednio sprzedawcy,
 • płatność z góry - zapłata za zmówienie jest uiszczana przelewem bankowym na nasz rachunek bankowy w banku: BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Zielonej Górze, numer konta:

28 2030 0045 1110 0000 0198 7810

11. Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się niezwłocznie (z zastrzeżeniem zapisów pkt 9 niniejszego regulaminu) po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sklepu lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe. Zamówienia płatne z góry, które nie zostaną opłacone w ciągu 7 dni od dnia ich złożenia są automatycznie odrzucane (nie będą realizowane). Przed odrzuceniem zamówienia klient zostanie wezwany na wskazany adres e-mail do opłacenia zamówienia w dodatkowym terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zamówienia.

12. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

13. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (+48) 68 329 70 23 lub e-mailem sklep@ostrowski.pl pod warunkiem, że zamówione produkty nie zostały wysłane. Przez wysłanie produktu rozumie się powierzenie produktów przewoźnikowi lub nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego.

14. Klient nie może odwołać złożonego zamówienia w sytuacji gdy przesyłka z zamówionym towarem została już wysłana.

15. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i wyrażane są w wartości brutto (zawierającej podatek VAT).

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; zmiany o których mowa w zd. 1 pozostają bez wpływu na zamówienie złożone przed zaistnieniem zmian.

17. Do każdego zmówienia (z wyjątkiem opcji "odbiór własny") doliczane są koszty przesyłki. Wysyłka towaru realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku opcji płatności przy odbiorze, z uwagi na regulamin firm kurierskich, wartość zamówienia nie może przekraczać kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

18. Nabywca podczas składania zamówienia może wybrać opcję "Odbiór własny" i odebrać zamówione produkty bezpośrednio w siedzibie sklepu internetowego.

19. Koszty przesyłki zawsze pokrywane są przez nabywcę.

20. Obowiązujący i wiążący cennik kosztów przesyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu.

21. Wysyłki realizowane są na adres zgodny z danymi przypisanymi do indywidualnego konta klienckiego. W przypadku wskazania innego adresu do wysyłki, klient zobowiązany jest do dokonania stosownej zmiany w trakcie wprowadzania zamówienia.

22. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z zaniedbań firm kurierskich, jak również stanowiące wynik siły wyższej; powyższe postanowienie nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

23.

 1. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze, klient zobowiązuje się do opłacenia i odbioru zamówionego towaru. Nie odebranie przesyłki płatnej przy odbiorze przez Kupującego traktowane jest jako zwłoka w odbiorze rzeczy sprzedanej (Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 2. Jeżeli Kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego. Koszty przechowania pokrywa Kupujący.
 3. Cena jednej doby przechowania rzeczy sprzedanej nie odebranej z powodu zwłoki Kupującego wynosi 5 zł; jeżeli stroną umowy jest Konsument, wówczas koszt przechowania zostanie określony w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.
 4. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego produktu w ciągu 14 dni od daty zakupu sklep ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży; w przypadku umów zawieranych z Konsumentami, przed odstąpieniem sklep wezwie klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, do odbioru zamówionego towaru w terminie 7 dni.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży z powodu nie odebrania rzeczy sprzedanej przez klienta, klient zostanie obarczony wyłącznie kosztami przechowania w/w rzeczy (Art. 551 § 1 Kodeksu Cywilnego).

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

24.

 1. Klient będący konsumentem, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podawania przyczyny) towaru kupionego w sklepie, składając stosowne oświadczenie.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Zwracany towar należy odesłać razem w otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu (np. faktura lub paragon) oraz wypełnionym Formularzem Zwrotu; jednakże nie dołączenie Formularza Zwrotu nie powoduje odrzucenia lub nierozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu od umowy.
 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie, fakturze VAT).
 7. Uiszczona cena zostanie zwrócona w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej) przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy i wzór odstąpienia od umowy zostały zawarte w Załączniku nr 1.

V. REKLAMACJE (Z WYŁĄCZENIEM KONSUMENTÓW)

25. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego towaru przesyłką pocztową na adres sklepu z dopiskiem "satelitarni.pl - ZWROT" wraz z dowodem zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz czytelnie wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym; jeżeli klient jest konsumentem, brak któregokolwiek z elementów określonych z zdaniu pierwszym nie powoduje odrzucenia lub nierozpatrzenia reklamacji.

26. Koszty dostawy reklamowanego towaru pokrywa kupujący, które są niezwłocznie zwracane po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

27. Dostawy reklamowanego towaru wysłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane. 

28. Reklamacji podlegają wady fizyczne w postaci wad technicznych lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy.

29. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od kupującego.

30. W przypadku uwzględnienia reklamacji sprzedawca powinien doprowadzić do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na towar pozbawiony wad. W sytuacji, gdy naprawa albo wymiana jest niemożliwa, wówczas kupujący może żądać odpowiedniego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

31. Postanowienia 25 - 30 Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

VI. REKLAMACJE KONSUMENCKIE

32.

 1. Konsument w ramach reklamacji rzeczy sprzedanej może skorzystać z gwarancji (jeżeli została udzielona) lub z uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towary bez wad. Sklep jako sprzedawca odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojma) w zakresie określonym Ustawą Kodeku Cywilnego.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Jeżeli sprzedany towar ma wadę należy niezwłocznie zgłosić reklamacje w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub niezwłocznie zgłosić wadę w ramach rękojmi u sprzedawcy.
 5. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii rzeczoznawców, autoryzowanych serwisantów lub opinii producenta.
 7. Klient może także złożyć reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: sklep@ostrowski.pl,a także kontaktując się telefonicznie.
 8. W celu usprawnienia procesu reklamacji Kupujący powinien wypełnić Formularz Reklamacyjny dostępny na stronie www.satelitarni.pl

VII. REJESTRACJA

33. Założenie indywidualnego Konta Klienckiego w sklepie satelitarni.pl lub złożenie zamówienia jednorazowego oznacza akceptację Polityki Prywatności sklepu satelitarni.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą w/w polityką. Sklep www.satelitarni.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane podane podczas rejestracji i do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

34.

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy sklepem, a Klientem nie będącym konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu rzeczowo w Zielonej Górze.

35.

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.

- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu przy rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego ubezpieczenia.

   b. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów            rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w                  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji              społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów              Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi:

       http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl

36.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie RP.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany w serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku. 

 

Nowości
EVO Xfinity XBMC Tuner DVB-S2 Android
EVO Xfinity XBMC Tuner DVB-S2 Android

250,00 zł

203,25 zł

szt.
Sakwa rowerowa + uchwyt na telefon VAYOX VA0170
Sakwa rowerowa + uchwyt na telefon VAYOX VA0170

90,00 zł

73,17 zł

szt.
Konwerter INVERTO Single HOME Pro
Konwerter INVERTO Single HOME Pro

22,90 zł

18,62 zł

szt.
Obudowa metalowa TPR-3 300x300x100
Obudowa metalowa TPR-3 300x300x100

89,00 zł

72,36 zł

szt.
Obudowa metalowa TPR-7 500x500x200
Obudowa metalowa TPR-7 500x500x200

219,99 zł

178,85 zł

szt.
Obudowa metalowa TPR-6 540x420x180
Obudowa metalowa TPR-6 540x420x180

139,99 zł

113,81 zł

szt.
Obudowa metalowa TPR-8 700x500x200
Obudowa metalowa TPR-8 700x500x200

239,99 zł

195,11 zł

szt.
Bestsellery
MASTER F seria 9 złącze kompresyjne E80342
MASTER F seria 9 złącze kompresyjne E80342

1,85 zł

1,50 zł

szt.
MASTER IEC seria 9 złącze żeńskie kompr. E3006
MASTER IEC seria 9 złącze żeńskie kompr. E3006

2,75 zł

2,24 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl